Allmänna affärsvillkor för Interdate S.A.

(senast ändrad den 26.04.2021)

Ingress:

De följande Allmänna affärsvillkoren definierar de villkor på vilka användningen av C-Date service sker, som tillhandahålls av Interdate S.A. - 13 rue du Commerce, L-1351  Luxemburg - Luxemburg (nedan „C-Date“). För C-Dates samtliga kunder gäller uteslutande de följande Allmänna affärsvillkoren, oavsett om användningen sker avgiftsfritt eller avgiftsbelagt resp om användningen sker inom eller utanför Sverige. Dessa Allmänna affärsvillkor ingår i avtalet. Avvikande affärsvillkor från kunderna accepteras inte. Med registreringen godkänner kunden att ha läst och förstått de Allmänna affärsvillkoren, och att dessa accepteras. Kunden accepterar de Allmänna affärsvillkoren och ger sitt samtycke vid registreringen genom att klicka på den därför avsedda knappen.

Obs! Vi tillhandahåller inte våra tjänster till kunder med hemvist i Luxemburg. Om din hemvist är i Luxemburg är du inte tillåten att registrera dig för tjänsten. Klausulerna 10. (2), 2. (3), 6. (5), 6. (1) försäljning 2, 4. (2) meningen 2 för dessa GTC gäller inte längre för konsumenter/kunder med hemvist i Luxemburg.

1. Föremål för avtalet

(1) Föremål för avtalet är användningen av den service, som tillhandahålls av C-Date på dess webbplatser/appar, genom registrerade kunder. Användningen tillhandahålls endast för kunder som har fyllt 18 år, för underåriga är användningen förbjuden.

(2) C-Date möjliggör för sina kunder tillgång till sin service genom att kunden vid registreringen fyller i ett frågeformulär som byggts upp enligt speciella kriterier.

(3) Kundens svar på frågorna i frågeformuläret samt ytterligare personuppgifter tas upp i Interdate S.A.s databas och kan jämföras med uppgifterna från alla andra kunder hos Interdate S.A.. Denna jämförelse sker på grundval av en speciellt av Interdate S.A. utvecklad algoritm som medger slutsatser om kompatibiliteten (förenlighet) av två kundprofiler. Som resultat av jämförelsen mellan kundens profil och uppgifterna från alla andra kunduppgifter i databasen får kunden en lista över de andra kunder (kontaktförslag) som passar bäst ihop med kunden.

2. Avtalets ingående

 (1) Användningen av C-Dates tjänst förutsätter kundens registrering. Så långt som en iOS-App är tillgänglig för C-Date, kräver registrering via appen en föregående nedladdning av appen via Apple iTunes App Store. Så långt som en Android-App är tillgänglig för C-Date, kräver registrering via appen en föregående nedladdning av appen via Google Play Store. Registreringen sker avgiftsfritt. Därmed ingår kunden ett avgiftsfritt avtal med C-Date som rättar sig efter dessa Allmänna affärsvillkor. De bastjänster som är tillgängliga genom registreringen, såsom möjligheten att få kontaktförslag, är också avgiftsfria.

(2) Därutöver erbjuder C-Date ytterligare tjänster som är avgiftsbelagda, inom ramen för det s.k. premium medlemskapet, som till exempel tillvaratagande av de översända kontaktförslagen. C-Date hänvisar kunden före användningen av avgiftsbelagda tjänster i alla fall till att dessa följande tjänster är avgiftsbelagda och vilka avgifter som krävs för det. Kunden väljer ut den tidsperiod under vilken han vill köpa tillgång till tjänsten (abonnemang) ur de erbjudna tidsvarianterna. Den av kunden definierade köpta tidsperioden förlängs enligt Siff. 6 (4) automatiskt (t ex 6 månader). Kunden ingår det avgiftsbelagda avtalet genom att han fyller i sin betalningsinformation och klickar på köpet genom att klicka på rutan „Genomför betalning“. Efter betalningen av respektive avgift kan kunden använda de avgiftsbelagda tjänsterna. Alla andra tjänster är principiellt avgiftsfria.

(3) C-Date förbehåller sig rätten att blockera en kunds tillgång till C-Datetjänsten om han/hon använder tjänsten olagliga syften eller bryter mot de skyldigheter som finns I dessa Allmänna Avtal och Villkor. Ifall man blir blockerad av ovan nämnda anledningar, så har det ingen effekt på den blockerade kundens skyldighet att betala för den betalda tjänsten. Vid sådan händelse kommer alla summor, på upp till €350 som redan betalats in, inte att återbetalas, utan kommer behållas som straffavgift. C-Date förbehåller sig också rätten att kräva en schablonavgift på upp till €350 från kunder som inte har betalat in något belopp, eller ett belopp mindre än €350. Detta kommer inte att hindra hävdandet av eventuella krav på större förluster som faktiskt uppkommit.

(4) Tjänsten som tillhandahålls av C-Date är tillgånglig 24/7 i regel. Tillgänglighetsgraden är 99.5% på en årsbasis. Detta är exkluderat när sidan är nedtagen för underhåll eller programuppdateringar,  och exklusive faktorer som är utanför C-Dates kontroll såsom avsaknaden av internet-tjänster där tredje part är skyldig, eller någon större kraft. C-Date rekommenderar sina kunder att använda den senaste (webläsaren) teknologin och att tillämpa rätt webläsarinställningar (aktivera Java script, cookies och pop-ups) för den bästa C-Date-upplevelsen. När teknologin blivit utdaterad eller icke-standard används, kan inte C-Date garantera korrekt drift av alla tjänster och funktioner

3. Användningsvillkor

 (1) Kunden försäkrar att vara över 18 år och därmed myndig enligt lagstiftningen i sitt land, samt att ha full rättskapacitet för att kunna ingå detta avtal med rättslig verkan i alla punkter. På förfrågan intygar kunden sin myndighet genom framläggande av en kopia av passet eller legitimationen, samt en kopia av det konto- eller kreditkort som använts till anmälan.

(2) Det av kunden förvärvade abonnemanget får inte delas med andra personer och kan inte överlåtas. Kunden förpliktar sig dessutom att varken uppsåtligt eller vårdslöst lämna underåriga personer tillgång till servicen. Kunden ansvarar själv för sekretess av de till honom överlåtna tillgångsdata gentemot underåriga familjemedlemmar, vänner, bekanta eller andra tredje parter.

(3) Kunden måste så fort som möjligt informera C-Date om ändringar av sina personuppgifter som krävs för att uppfylla den avtalade prestationen: det gäller i synnerhet ändringar av giltighetsdatum för det kreditkort eller den bankförbindelse som används i samband med servicen.

(4) Kunden förpliktar sig till sekretess. Utan upphovsmannens uttryckliga tidigare medgivande är nedanstående förbjudet för kunden:

att sprida, publicera eller på annat sätt vidarebeforda till eller göra tillgänglig för tredje part

 • samtlig kommunikation, kunden genomför med andra kunder genom serviceplattformen från C-Date,
 • samtliga personuppgifter (bl a adresser, namn, telefonnummer eller andra nummer) till andra kunder från C-Dates service, oavsett på vilket sätt kunden fått dessa,
 • samt att göra och sprida kopior av inspelningar och texter till vilka kunden får tillgång via servicen.

(5) Kunden förpliktar sig att använda de erbjudna servicetjänsterna uteslutande i privat syfte, dvs i inget annat syfte än till personlig kommunikation. Varje form av kommersiell, yrkesmässig användning av serviceplattformen är uttryckligen förbjuden. Detta omfattar i synnerhet men inte enbart att servicen inte får användas för att skylta eller erbjuda varor eller tjänster eller för att vidarebeforda/sprida uppgifter från tredje part. Om en kund använder C-Datetjänsten i samband med affärssyften eller använder information och data som tilldelats honom/henne för kommersiella syften, kommer kunden att bli skyldig att betala en straffavgift på €2,500 för varje bevisad överträdelse, utan att det påverkar något skadestånd. 

(6) Kunden förpliktar sig att följa användningsvillkoren till skydd av andra kunder hos C-Date. Det är förbjudet för kunden att missbruka C-Dates service. Detta innebär i synnerhet men inte enbart att det är förbjudet för kunden:

 • att lägga ut material som kränker de andra kundernas människovärde, mänskliga rättigheter och/eller allmänna personliga rättigheter eller på annat sätt olagligt material i kundprofilen, eller att sprida detta via C-Dates service (i synnerhet inte något ärekränkande, förtalande eller pornografiskt material)
 • att kontakta C-Dates kunder i bedrägerisyfte
 •  att utsätta andra kunder på någorlunda sätt för olaga tvång eller pressa dessa på annat, oönskat sätt.

 (7) Kunden förpliktar sig att underlåta allt som på något sätt kan äventyra eller utgöra ett hinder för  C-Date servicens störningsfria drift samt oavbrutna tillgänglighet. Detta innebär i synnerhet men inte enbart:

 • utskick av massmeddelanden
 • lagring av smittade filer, mjukvara eller andra data i kundprofilen eller spridningen av dessa genom servicen
 • lagring av allt material (bild, text, mjukvara etc.), som bryter mot tredje parts immateriella upphovsrätt och/eller för vilket kunden inte kan intyga tillräckliga nyttjanderätter, i kundprofilen eller spridningen av detta genom servicen

(8) Vid misstanke om en otillåten eller olaglig användning kan C-Date för att kontrollera att ovanstående villkor följs och/eller överensstämmer med övrig gällande lagstiftning samt för att säkra C-Date servicens störningsfria drift eller tillgänglighet kontrollera all information och allt material som är lagrat i kundprofilen samt sprids via servicen. Men C-Date är inte skyldig till det. Vid fastställande av en överträdelse har C-Date rätt att ändra eller radera respektive information och material samt att spärra tillgången. I tveksamma fall har C-Date slutgiltig beslutsrätt om tillåtligheten av användningen i fråga. Oauktoriserade användningar/nyttjanden av C-Dates service beivras både civil- och straffrättsligt.

(9) Kunden är förpliktad att skicka alla meddelanden till C-Date antingen med e-post till de adresser som nämns på respektive webbplats/App (bl a [email protected]) eller med posten, om det inte är så att det uttryckligen nämns ytterligare kontaktvägar för kunden i dessa villkor eller på webbplatserna/App. C-Date kommer att sända meddelanden till inloggade kunder i regel med hjälp av en indatamask. C-Date kan även kontakta kunden genom den e-post-adress som sparats i profilen.

(10) Kunden samtycker och accepterar att allt innehåll uppladdat av honom/henne till webbplatsen/appen för C-Date är tillgängligt för samtliga kunder i sin lista över rekommenderade kontakter. Detta gäller även i de fall andra kunder har registrerat sig för andra tjänster som Interdate S.A. tillhandahåller via andra webbplatser/appar, antingen genom Interdate S.A. eller via samarbetspartners. Ömsesidigt har kunden också rätt att ta del av de fördelar med denna centrala databas för de tjänster som tillhandahålls via olika domäner, i listan över kontakter som rekommenderas till honom/henne.

(11) Kunden förstår och går med på att C-Date kan komma att skicka meddelanden å kundens vägnar för att göra det lättare för kunden att komma igång med att använda tjänsten och för att understödja kommunikation med andra medlemmar. Kunden kan stänga av den här funktionen när som helst i sin profil.

4. Betalning, invändningar

(1) Invändningar mot beloppet av debiterade eller beräknade avgifter måste kunden anmäla och motivera skriftligen senast inom sex veckor efter debiteringen av de reklamerade avgifterna resp efter mottagande av den reklamerade fakturan gentemot C-Date. Anmäler kunden inom denna 6-veckors-tid inte några motiverade invändningar så anses de debiterade resp beräknade avgifterna vara godkända.

(2) Obetydliga avvikelser i servicen ger inte rätt till någon reklamation. En obetydlig avvikelse för en avgiftsbelagd tjänst föreligger när den tidsperiod, under vilken kunden inte kan utnyttja den avgiftsbelagda tjänsten, inte överskrider två dagar i rad. Förutsättning för en berättigad reklamation är dessutom att C-Date enligt Siff. 8 i dessa Allmänna affärsvillkor ansvarar för icke-tillgängligheten.

(3) Vid berättigade invändningar gäller följande: den avgiftsbelagda tidsperioden, som kunden köpt enligt Siff. 2 (2), förlängs med den tidsperiod för vilken kunden gjort gällande den berättigade invändningen gentemot C-Date. Kunden har dessutom rätt att ge C-Date fem arbetstdagars uppskov  för korrekt fullgörande och att kräva en ersättning enligt Siff. 6 (5). Har anledningen till reklamationen inte undanröjts efter uppskovets utgång har kunden rätt att säga upp avtalet. Återbetalning av icke-förbrukade tillgodohavanden sker då enligt Siff. 6 (5).

(4) C-Date förbehåller sig vid utebliven betalning eller dröjsmål med betalning genom kunden att anlita ett inkassoföretag och att kräva dessa kostnader av kunden. C-Date förbehåller sig därutöver att ta ut dröjsmålsränta vars belopp beräknas i enlighet med lagbestämmelserna.

(5) C-Date förbehåller sig att kräva de kostnader av kunden som uppstår genom oberättigat återkallande av en betalning med kreditkort eller omotiverad invändning mot autogiro inom ramen för de rättsliga möjligheterna.

(6) Någon kvittnings- eller retentionsrätt kan kunden bara göra gällande gentemot C-Date försåvitt fordringar fastställts med laga kraft, är ostridiga eller godkända.

(7) Så långt som en iOS/Android-App finns tillgänglig för C-Date, bearbetas betalningar för inköp via iOS/Android-appen uteslutande av Apple iTunes App Store/Google Play Store i enlighet med Apple iTunes App Stores/Google Play Stores regler. Betalningar dras via kundens iTunes-/Google-konto. För inköp i iOS/Android-appen är Villkor 4. (1) till (6) ej tillämpliga. Alla invändningar angående betalningar måste uteslutande vändas till Apple iTunes App Store/Google Play Store.

5. Dataskydd

Vår dataskyddsförklaring finns här: https://www.c-date.se/info/dataskyddsfoerklaring.html

6. Avtalets utgång, förlängning

(1) Kunden kan säga upp det avgiftsfria avtalet som ingås med registreringen enligt Siff. 2 (1) när som helst utan att ange några skäl. Avtalets utgång sker genom avanmälan där länken “Inaktivera profil” under “Inställningar” följs på C-Dates hemsida/i respektive app för C-Date. Avinstallation av appen raderar inte profilen. Med avanmälan raderas kundprofilen och den därmed förbundna datasatsen. C-Date har också rätt att säga upp det i Siff. 2 (1) beskrivna avtalet när som helst med två veckors uppsägningstid. Uppsägningen av det avgiftsfria avtalet enligt Siff. 2 (1) påverkar inte det avgiftsbelagda avtalet enligt Siff. 2 (2), för det gäller nedanstående regler enligt Siff. 6 (2). Med avanmälan avstår den kund, som vid sidan om avtalet enligt Siff. 2 (1) även ingått ett avtal enligt Siff. 2 (2), från användningen av en tillgångsperiod som inte utnyttjats än, dvs kunden får inte tillbaka belopp som redan betalats för det.

(2) Kunden kan säga upp det avgiftsbelagda avtalet, som ingåtts enligt Siff. 2 (2) köpt via hemsidan , med minst fjorton dagars uppsägningstid före utgången av den förvärvade tillgångsperioden eller, om det vid köpet av den avgiftsbelagda tillgången nämnts en annan uppsägningstid, inom den nämnda tiden.

C-Date vill göra uppsägning enkelt för sina kunder. Uppsägning kan genomföras på följande sätt: antingen av kunden i området "inställningar" i kundens profil eller genom att klicka här (genom att följa instruktionerna om hur ett premiummedlemskap avslutas). Alternativt kan kunden välja att avsluta utanför ovanstående processer genom att skicka ett bifogat dokument med en uttrycklig, skriftlig och signerad förklaring om önskan att uppsäga sig till en av kontaktinformationerna som anges nedan. För att göra det tydligt och för att skydda mot missbruk måste kunden alltid ange sitt fullständiga namn, det land vars C-Date-tjänst han/hon använder, sin registrerade e-postadress hos C-Date som en absolut nödvändighet. Uppsägningen måste skickas antingen via e-post ([email protected]) eller post (Interdate S.A., 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg ) eller fax (00 46 850 12 72 40).

Så långt som en iOS/Android-App är tillgänglig för C-Date måste uppsägningen av det avgiftsbaserade avtalsförhållandet köpt via iOS//Android-appen utövas uteslutande till Apple iTunes App Store/Google Play Store i enlighet med Apple iTunes App Stores/Google Play Stores regler.

Uppsägningen av det avgiftsbelagda avtalet Siff. 2 (2) påverkar inte det avgiftsfria avtalet enligt Siff. 2 (1).

(3) Därutöver har C-Date en extraordinarie uppsägningsrätt med omedelbar verkan, om kunden bryter mot de i Siff. 3 (1) – (7) fastställda användningsvillkoren och använder servicen på olovligt sätt. C-Date har i detta fall rätt att genast spärra kundens tillgång till servicen. Om tillgången för en kund, som vid sidan om det avgiftsfria avtalet även ingått ett avgiftsbelagt avtal, spärras på grund av avtalsbrott, så innehåller C-Date icke-förbrukade tillgodohavanden för den tidsbaserade tillgången till servicen som schablonmässig handläggningsavgift för att förhindra avtalsbrottet. Ett eventuellt tillgodohavande betalas inte tillbaka.

(4)  Tillgången till det avgiftsbelagda kontakttagandet och vederbörligt avtal enligt Siff. 2 (2) förlängs efter utgången av den köpta, definierade tillgångstiden automatiskt med den vid beställning nämnda tillgångstiden, om kunden inte fjorton dagar före utgången av den köpta tillgångstiden eller, försåvitt det vid köpet av den avgitsbelagda tillgången nämnts en annan tid, säger upp avtalet inom den nämnda tiden med uppgift om kundens fullständiga namn samt pseudonym. Kunden skall informeras enligt den 3§ Svensk författningssamling 2014:1449: Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad före den tidpunkt då avtalet senast måste sägas upp.

(5) C-Date har när som helst rätt att lägga ner de erbjudna tjänsterna helt eller delvis. Till kunder som vid tidpunkten för tjänstens nedläggning genom C-Date har rätt till en prestation på grund av ett betalat belopp som inte förbrukats än (tillgodohavande) återbetalas en andel av det belopp som inte förbrukats än (tillgodohavande).

7. Immateriell egendom

C-Date eller de vederbörliga ägarna har ensam äganderätt till, kontroll över eller licens till alla på webbplatsen/appen och/eller inom ramen för C-Dates service använda texter, grafiska framställningar, användargränssnitt, synliga gränssnitt, foton, varumärken, logotyper, ljud, musik, ritningar, maskinspråk, program, processer, mjukvaror eller övriga tekniker (sammanlagt, "innehåll"), detta omfattar i synnerhet men inte enbart design, struktur, urval, koordination, uttryck, "look and feel" och placering av sådant innehåll som ingår i webbplatsen/appen och/eller servicen, och dessa är skyddade av handelsrätter, copyright, patent- och varumärkesrätter samt ytterligare rättigheter i samband med immateriell egendom och illojal konkurrens. Varje tillåten användning har slutgiltigt fastställts genom dessa Allmänna affärsvillkor, någon användning utöver det kan endast ske efter uttryckligt, tidigare medgivande från C-Date. Det är inte tillåtet att kopiera, reproducera, publicera, ladda ner, överlämna, göra tillgängligt för allmänheten, koda, översätta, överföra eller på något annat sätt sprida (detta omfattar även "spegling") webbplatsen/appen eller delar av den till någon annan dator, server, webbplats, app eller något annat medium som är lämpligt för publicering eller spridning, eller till något annat kommersiellt företag, försåvitt inte C-Date tidigare gett sitt uttryckliga medgivande. 

8. Ansvar

(1) C-Date ansvarar inte för att det äger rum en framgångsrik kontaktförmedling inom avtalstiden och är inte heller ansvarigt om ingen kontakt alls kommer till stånd under avtalstiden. C-Date har ingen påverkan på kontakttaganden, de sker uteslutande i ömsesidigt samförstånd mellan respektive kunderna. C-Date har skyldighet att försöka förmedla kontakt och tillhandahåller sin server för det, men är inte ansvarigt för att kontaktförmedlingen är framgångsrik. C-Date beviljar kunden på förfrågan en förlängning av tillgången till de avgiftsbelagda tjänsterna, om kunden inom abonnemangtiden inte fått det antal kontaktförslag som tillförsäkrats för den köpta tidsperioden.

(2) C-Date ansvarar inte för riktigheten av de utvärderingar eller uppgifter kunden lämnat i frågeformuläret. Resultaten och jämförelsen av kundprofilerna sker på ett avgörande sätt på grundval av de uppgifter som lämnats i frågeformuläret. C-Date kan därför inte heller ansvara för resultatens riktighet och jämförelsen av kundprofilerna. C-Date ansvarar inte för riktigheten av de uppgifter som kunden tillhandahåller till serviceplattformen eller byter ut via servicen.

(3) C-Date ansvarar inte för olovliga handlingar från tredje part. I synnerhet men inte enbart ansvarar C-Date inte för:

 • andra kunders brott mot av de i Siff. 3 (1) – (7) definierade användningsskyldigheter
 • tredje parts obefogade tillgång till information om personliga kunduppgifter som sker genom obefogad åtkomst via s k „hackerattacker“ till servicen

 (4) C-Date kan inte påta sig något ansvar för att servicen alltid kan nås utan avbrott. C-Date ansvarar i synnerhet inte för störningar, bortfall eller avbrott på grund av force majeure eller händelser som inte omfattas av C-Dates ansvarsområde. Obetydliga avbrott som C-Date ansvarar för gäller Siff. 4 (2).

(5) För skador som inte inträffar på grund av ovanstående orsaker ansvarar C-Date bara vid uppsåt eller grov vårdslöshet av sina organ, anställda eller ombud och bara i det förhållande i vilket C-Date har varit delaktigt i skadans inträffande i förhållande till andra orsaker.

(6) C-Date ansvarar för lätt vårdslöshet bara vid en skada på kropp eller hälsa och vid brott mot en skyldighet som är avgörande för avtalet. Ansvaret vid brott mot en skyldighet som är avgörande för avtalet är begränsat till den direkta, förutsebara, avtalstypiska skadan.

(7) I övrigt är ansvaret uteslutet.

9. Kundens ångerrätt, Upplysningar om ångerrätten

(1)       för inköp av avgiftsbelagda tjänster via C-Dates hemsida

Upplysningar om ångerrätten

Ångerrätt

Du har rätt att annullera detta avtal inom fjorton dagar utan motivering.

Fristen för ångerrätten är fjorton dagar från och dagen som avtalet ingicks.

För att göra din ångerätt gällande måste du meddela oss Interdate S.A., Kundservice/ ångerrätt, 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg, Luxemburg (fax: 00 46 850 12 72 40, e-post: [email protected]) att du vill annullera detta avtal genom att uttryckligen förklara detta (t.ex. i ett brev som du skickar med posten, per fax eller e-post). Använd gärna det bifogade formuläret som mall (https://www.c-date.se/info/mall-annulleringsformulaer.html), detta är emellertid inget krav.

För att annullera avtalet räcker det att du meddelar oss att du vill annullera avtalet inom den nämnda fristen för ångerrätt.

Vad händer när du annullerar avtalet

Om du annullerar detta avtal betalar vi tillbaka alla betalningar som du har gjort till oss inklusive leveranskostnader (med undantag av sådana extrakostnader som debiteras om du har valt annan leverans än den mest prisvärda standardleveransen som vi normalt erbjuder). Återbetalning sker omedelbart eller senast inom fjorton dagar från och med dagen som vi har fått ditt meddelande att du annullerar avtalet. För alla återbetalningar tillämpar vi samma betalningssätt som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat; vi debiterar inga kostnader för en återbetalning.

Om du har begärt att vi ska tillhandahålla en beställd tjänst redan innan annulleringsfristen har gått ut, så är du skyldig att betala ett rimligt belopp, det vill säga ett belopp som motsvarar den del av tjänsten som vi har tillhandahållit fram till den dagen som vi får ditt meddelande om att du annullerar avtalet, jämfört med hela den tjänst som avtalet avser.

(2)       Så långt som en iOS/Android-App är tillgänglig för C-Date måste kunderna uteslutande vända sig till Apple iTunes App Store/Google Play Store för att utnyttja sin ångerrätt för inköp via iOS/Android-appen.

10. Allmänt

(1) Sätet för bolaget Interdate S.A. är Luxemburg. C-Dates webbplatser lagras på servrar från C-Date.

(2) För dessa Allmänna affärsvillkor och samtliga rättsliga relationer mellan kunden och C-Date gäller svenska lag. Nationella kosumentskyddsrättigheter i andra länder tillämpas därutöver, försåvitt obligatoriskt och oundgängligt. Uteslutande forum för alla tvister utan konsumentens engagemang som uppstår i samband med C-Date är sätet för Interdate S.A.

(3) Interdate S.A. deltar inte i tvistlösning online (ODR) och är inte skyldiga att göra det: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

(4) Skulle enskilda klausuler i dessa Allmänna affärsvillkor vara eller bli utan rättslig verkan eller ofullständiga så påverkas inte de övriga klausulernas rättsliga verkan. Den overksamma resp ofullständiga bestämmelsen ersätts resp kompletteras med en bestämmelse som ligger det önskade  ekonomiska syftet så nära som möjligt.

(5) Ändring av de Allmänna affärsvillkoren. C-Date har rätt att när som helst ändra dessa Allmänna affärsvillkor. Ändringar av dessa Allmänna affärsvillkor sker när C-Date ändrar innehållen i den tillhandahållna servicen eller när C-Date på grund av lagbestämmelser är tvungen att anpassa sina affärsvillkor till den nya lagen. I fall av en ändring kommer C-Date att hänvisa kunden uttryckligen till respektive ändringar. Kunden kan välja att inte acceptera de ändrade Allmänna affärsvillkoren inom en tid på två veckor. C-Date hänvisar uttryckligen med varje ändring till att det finns möjligheten att inte acceptera det samt till tiden inom vilken detta måste meddelas. Försåvitt kunden inte anför några invändningar mot de ändrade Allmänna affärsvillkoren inom den nämnda tiden gäller de nya Allmänna affärsvillkoren för kunden från och med dagen för tidens utgång. De ändrade Allmänna affärsvillkoren träder i kraft när de är tillgängliga online på webbplatsen/appen. Detta gäller oaktat möjligheten som finns för varje kund att säga upp sitt medlemskap. Om kunden utnyttjar C-Dates tjänster fortfarande utgås ifrån att kunden accepterat ändringarna. Om kunden inte accepterar de ändrade Allmänna affärsvillkoren har C-Date rätt att säga upp det i Siff. 2 (1) beskrivna avgiftsfria medlemskapet med omedelbar verkan. C-Date har i detta fall även rätt att inte acceptera den automatiska förlängningen av det i Siff. 6 (4) definierade avgiftsbelagda medlemskapet. I detta fall upphör det avgiftsbelagda medlemskapet med utgången av den tillgångstid som fastställts vid denna tidpunkt. C-Date kommer att meddela icke-accepterandet av förlängningen av det avgiftsbelagda medlemskapet senast två veckor före utgången av respektive tillgångstid.

Kunderna uppmanas således att alltid läsa den mest aktuella versionen, som ständigt tillhandahålls online på webbplatsen/appen. Kundens närvaro på webbplatsen/appen förutsätter det oinskränkta accepterandet av varje ändring.