Dataskyddsfoerklaring C-Date

(10.12.2021)

Dataskyddet är en mycket viktig fråga för Interdate S.A., 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg (nedan kallad ”Interdate S.A.“). Därför bearbetas våra kunders uppgifter endast med beaktande av gällande dataskyddsrättsliga föreskrifter (allmän dataskyddsförordning).

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om du ställer dessa data till vårt förfogande inom ramen för registreringen på vår webbplats för användning av C-Date tjänsterna (nedan kallade ”C-Date“) eller i samband med kontaktformuläret och om vi har rätt att samla in, använda och behandla dem på basis av ett samtycke från dig.

 

Personuppgifter

Med personuppgifter avses all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad “berörd person“). Vi skiljer mellan personuppgifter inom ramen för en kostnadsfri profil, och ett premium-medlemskap.  

Kostnadsfria profiler

Vid den kostnadsfria registreringen samlar vi in och behandlar följande personuppgifter:

Basdata: smeknamn, e-postadress, lösenord, kön, efterfrågat kön, födelsedatum, relationsstatus

Personliga egenskaper: karaktärsegenskaper, storlek, ögon- och hårfärg, hårlängd, figur, etnisk tillhörighet, yrke, utbildning, dryckes- och rökvanor, kroppssmycken, sexuella proferenser, erotiktyp (på basis av bilder valda av användare)

Sökprofil och andra uppgifter: land, region, område/ort, postnummer, personligt hälsningsmeddelande, profilbilder

Dina transaktionsuppgifter: kund-ID, meddelanden, datum för första registrering, aktivitet på vår webbplats, åtkomstslag (mobil/desktop), Intern Tracking Code, datum och klockslag för åtkomst, webbläsartyp och -version, operativsystem, IP-adress, enhets-ID, mobiloperatör

 

Premium-medlemskap

Inom ramen för ett premium-medlemskap samlar vi även in följande uppgifter:

Bostadsadress, för- och efternamn, telefonnummer och betalningsuppgifter. Kreditkortsdata överföras via en säker uppkoppling till den betalningstjänsteleverantör som vi via avtal har bundit till oss, och lagrar dessa endast i anonymerad form.

 

Syfte med databehandlingen

Ovannämnda personuppgifter används av oss i följande syften:

 • Tillhandahållande av tjänster som du efterfrågar från oss samt den kundservice som du efterfrågar från oss;
 • Besvara kundfrågor och kommunicera med dem som gör förfrågningar;
 • Genomförande och administration av affärsrelationen mellan oss och dig; t.ex. för hantering av tjänster, betalningstransaktioner, avräkning och fordringar, redovisning;
 • Kontroll av kundkommunikationen mellan kunderna och kundservicepersonalen;
 • Information om nya resp. kompletterande produkter från Interdate S.A., samt från samarbetspartners till Interdate S.A., samt tillhandahållande av ett nyhetsbrev;
 • Genomförande av kundenkäter, marknadsföringskampanjer, marknadsanalyser;
 • Iakttagande av juridiska krav (t.ex. avseende skatte- och handelsrättsliga arkiveringsskyldigheter);
 • Iakttagande och skydd av säkerheten hos våra produkter och tjänster samt våra webbplatser genom förhindrande och upptäckt av säkerhetsrisker, bedrägeriförsök eller andra aktiviteter av kriminell natur eller med avsikt att orsaka skada, såväl som genom analys av innehållet;
 • Biläggande av tvister, realisering av rådande avtal och för ställande, utövande och försvar av rättsliga anspråk.

Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att uppnå ovannämnda målsättningar, inkl. genomförande av (den avtalsenliga) affärsrelationen med dig. Den juridiska basen för databehandlingen utgör – om inget annat uttryckligen anges – artikel 6 (1) (b) och (f) i Dataskyddsgrundförordningen (tysk lagst., ö.a.) eller av dig uttryckligen lämnat samtycke enligt artikel 6 (1) (a) i Dataskyddsgrundförordningen.

Om ovannämnda data bearbetas i annat syfte än det ursprungliga insamlingsändamålet, har vi skyldighet att före behandlingen informera dig om detta samt om det nya syftet. På detta sätt har du möjlighet att invända mot behandlingen av dina uppgifter i annat syfte.

 

Spridning av uppgifter

Alla uppgifter som du lämnar till oss behandlas konfidentiellt. Dina personuppgifter säljs inte av oss till tredje part.

I princip ställs dina uppgifter inte till tredje parts förfogande, såvida inte du har givit ditt samtycke till detta eller om vi är juridiskt berättigade och/eller skyldiga att lämna uppgifterna vidare.

Om så är juridiskt tillåtet och nödvändigt, i syfte att göra gällande lagstiftning eller rättsliga krav gällande att utöva eller försvara dessa, överlämnar vi personuppgifter till domstolar, skattemyndigheter och inspektionsmyndigheter. Vi vidtager alla åtgärder för säkerställa lämpliga och rimliga garantier som skydd för dina personuppgifter.

Om fullgörandet av tjänsten så kräver, lämnar vi dina personuppgifter vidare i ovannämnda syften till följande företag resp. företagskategorier:

 • insparx GmbH, Erika-Mann-Straße 63, 80636 München, Tyskland. Vår tjänsteleverantör är ansvarig för driften av vår plattform, vidareutvecklingen av programvara, för kundtjänst samt för marknadsföring och nyhetsbrevsutskick.
 • Betalningstjänsteleverantör, ansvariga/utförande banker i syfte att hantera betalningar.
 • Vid uteblivna betalningar till inkassoföretag för tillvaratagande av våra affärsintresssen.
 • Till samarbetspartners/marknadsföring och e-postpartners för nyhetsbrev.
 • Uppgifterna kan skickas vidare till specialtjänsteleverantörer för förebyggande av resp. bekämpande av missbruk genom kunder och/eller tredje part.
 • IT-leverantör för lagring av data inom EU.

Överföringar till tjänsteleverantörer i tredjepartsländer kommer endast att ske om det krävs för ett syfte som har definierats i förväg. Överföringar uppfyller alla standardavtalsklausuler för EU samt andra dataskyddsgarantier. Detta säkerställer att data behandlas i enlighet med alla dataskyddsbestämmelser även om de behandlas i ett tredjepartsland (t.ex. USA).

Lagringsperiod

Om ingen uttrycklig lagringsperiod anges vid insamlandet (t.ex. inom ramen för en samtyckesdeklaration) raderas personuppgifterna om de inte längre behövs för uppfyllandet av syftet med lagringen, såvida inte lagstadgade förvaringsskyldigheter säger annat (t.ex. handels- och skatterättsliga förvaringsskyldigheter).

 

Datasäkerhet

Vi vidtagar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter, som vi lagrar och behandlar i vårt företag, mot manipulation, sekretessförlust, förstöring och åtkomst genom obehöriga personer. Vårt företags säkerhetsåtgärder förbättras löpande allt efter som den teknologiska utvecklingen fortskrider.  

Berörd persons rättigheter: rätt till information, korrigering, radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, protesträtt samt rätt till dataöverförbarhet

Vid uppmaning meddelar vi dig skriftligt, motsvarande gällande lagstiftning, om och vilka personuppgifter vi lagrar i vårt företag. Om du själv är registrerad som användare ger vi dig en möjlighet att själv titta på uppgifterna, att ev. ändra dem och radera dem. Om felaktig information har lagrats, trots våra ansträngningar att tillvarataga dataintegriteten och korrektheten, och om du som användare själv inte kan korrigera uppgifterna kommer vi att rätta dem på din uppmaning.

Du har även rätt att kräva en begränsning av behandlingen av personuppgifterna genom vårt företag. Dessutom kan du begära att du får de data som du har lämnat till vårt företag, i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format. Du kan även invända mot databehandlingen av personuppgifter genom vårt företag.

Du har också rätt att kräva radering av dina personuppgifter om inte lagstadgade arkiveringstider säger annat. Vi raderar data när vi inte längre behöver dem i det syfte som vi samlade in och behandlade dem för, eller du återkallar ditt lämnade samtycke och lagstiftningen inte hänvisar till andra grunder för den fortsatta behandlingen. Dessutom raderar vi dina uppgifter om behandlingen har blivit orättmätig av skäl som är okända för oss eller om du har protesterat mot behandlingen och det inte finns några prioriterade behöriga intressen för behandlingen. Dina data raderas också om lagstiftningen säger att så måste ske. Vårt företag har implementerat tekniska åtgärder för att informera alla mottagare av dina uppgifter om din raderings- resp. korrigeringsmöjlighet. Detta gäller endast i det fall att vi har publicerat eller offentliggjort dessa uppgifter. Alla länkar, kopior och replikationer av dina personuppgifter skall raderas.

Om du har givit ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla samtycket, med verkan framåt i tiden. Vid återkallandet av samtycket blir databehandlingen inte orättmätig bakåt i tiden.

Dataöverföringen till vårt företag sker på frivillig basis. Dessa data är dock nödvändiga för det fortsatta avtalshanteringen resp. för besvarande av dina förfrågningar. Om du inte vill publicera dina uppgifter kan avtalet ev. inte komma till stånd, eller dina frågor inte besvaras. Tillhandahållandet av data är nödvändigt för avtalshanteringen.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet vid vårt företag:

[email protected] eller vanlig post

Interdate S.A.

C-Date dataskyddsombud

13 rue du Commerce

L-1351 Luxembourg

Luxembourg

Du har också rätt att upprätta ett ärende avseende databehandlingen i vårt företag hos ansvarig dataskyddsmyndighet.

För vårt företag ansvarig dataskyddsmyndighet:

Commission nationale pour la protection des données

15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Luxemburg

Tél.: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Du som berörd person har möjlighet att också kontakta den lokala dataskyddsmyndigheten i ditt land: (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 

Nyhetsbrev

Vid registreringen för prenumeration på vårt företags nyhetsbrev används de uppgifter som du har lämnat endast i detta syfte.

Ditt namn och en giltig e-postadress krävs för effektiv registrering. Av det skälet loggas din registrering av nyhetsbrevsprenumerationen. Uppgifterna används enbart för att skicka nyhetsbrevet.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av dina uppgifter och användningen av dem till nyhetsbrevsutskicket. I varje nyhetsbrev finns en länk för detta. Du kan också när som helst avbeställa nyhetsbrevet direkt via e-post till [email protected] eller vanlig post:

Interdate S.A.

C-Date Kundenbetreuung

13 rue du Commerce

L-1351 Luxembourg

Luxembourg

 

Loggdata

När du besöker vårt företags webbplats skickar din internetläsare automatiskt följande uppgifter (nedan “loggdata“) till vårt företags webbserver som registrerar uppgifterna i loggfiler:

 • Datum och klockslag för besöket, URL för hänvisande webbplats, anropad fil, överförd datamängd, läsartyp och -version, operativsystem, IP-adress, domännamn för din internetoperatör

Detta gäller endast information, som inte medger kopplingar till den fysiska personen. Informationen är tekniskt nödvändig för att det webbplatsinnehåll som du anropar skall visas korrekt, och den är obligatorisk vid användning av internetinnehåll. Loggdata utvärderas enbart för statistiska ändamål, för att optimera vårt företags webbplats och den teknik som den bygger på, därefter raderas de.

Loggdata lagras separat från andra data som samlas in inom ramen för användningen av vårt företag.

 

Pseudonymiserade eller anonymiserade användningsprofiler

C-Date låter göra analyser om uppträdandet hos kunderna inom ramen för användningen av C-Date-tjänsterna och tar då fram anonymiserade eller pseudonymiserade användningsprofiler. Utvärderingen av användningsprofilerna sker inte på personbasis, utan i anonym eller pseudonym form. Analysen syftar till att förbättra vårt tjänsteutbud.

 

Spårningsbaserade analyser, remarketingverktyg

För att vi ständigt skall kunna förbättra och optimera vårt utbud använder vi oss av s.k. tracking-teknologier.

Google Analytics:

C-Date använder även Google Analytics, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, en webbanalystjänst från Google Ireland Limited (nedan “Google“). Google Analytics använder s.k. cookies, som lagras i kundens dator och som möjliggör en analys av användningen av webbplatsen genom kunden. Den information som samlas in av cookies om användningen av vår webbplats (inkl. IP-adressen) överförs till en server tillhörande Google och lagras där. Google använder denna information till att utvärdera användningen av webbplatsen genom kunden, för att sammanställa anolyser av webbplatsaktiviteterna för operatörerna av webbplatserna och för att fullgöra andra tjänster som är kopplade till webbplats- och internetanvändningen. Google överför denna information i vissa fall till tredje part om lagstiftningen så kräver eller om tredje part bearbetar dessa uppgifter på Googles uppdrag. Google kopplar aldrig ihop kundernas IP-adresser med andra data hos Google. Kunden har rätt att förhindra installation av cookies genom en inställning i webbläsaren; emellertid kan det inträffa att kunden då inte får tillgång till alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Genom användningen av denna webbplats förklarar sig kunden införstådd med bearbetningen av de insamlade data genom Google på ovan beskrivet sätt och i ovan beskrivet syfte. Mer information om Google Analytics och dataintegritet återfinns här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vår användaranalys använder Universal Analytics. Det gör att vi kan få information om användningen av våra erbjudanden på olika enheter ("över enheter"). Vi använder ett pseudonymanvändar-ID via cookie-teknik, som inte innehåller någon personlig information och inte skickar data till Google. Datainsamling och lagring kan väljas bort när som helst via en webbläsarplugin i Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?). Detta bortval måste göras på alla enheter du använder, till exempel i en annan webbläsare eller på din mobilenhet. Mer information om Universal Analytics finns här: https://support.google.com/analytics/answer/2838718? 

Följande annonsfunktioner för Google Analytics är aktiverade:

 • Remarketing med Google Analytics
 • Google Display Network-visningsrapportering
 • Google Analytics demografioch intresserapportering
 • Integrerade tjänster som kräver att Google Analytics samlar in data via annonscookies och identifierare

Med dessa annonsfunktioner kan Google Analytics samla in data om din trafik via Googles annonscookies (mer information på https://www.google.com/policies/technologies/types/) och identifierare, förutom data som samlas in via en vanlig Google Analytics-implementation.

Google Adsense:

C-Date använder sig av Google Adsense, en tjänst för integration av reklamannonser tillhörande Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan ”Google“). Google Adsense använder s.k. cookies, små textfiler, som lagras i kundens dator och som möjliggör en analys av användningen av webbplatsen genom kunden. Google AdSense använder också s.k. web beacons (osynlig grafik). Genom dessa web beacons kan information som t.ex. besöksfrekvensen på sidorna utvärderas. Den information som genereras av cookies och web beacons om användningen av webbplatsen (inkl. IP-adressen) och utleverans av reklamformat, skickas till en server hos Google och lagras där. Denna information kan överlämnas av Google till dess avtalsparter. Google kommer inte att koppla ihop kundens IP-adress med andra data om kunden som finns lagrade. Kunden har rätt att förhindra installation av cookies genom en inställning i webbläsaren; emellertid kan det inträffa att kunden då inte får tillgång till alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Genom användningen av denna webbplats förklarar sig kunden införstådd med bearbetningen av de insamlade data genom Google på ovan beskrivet sätt och i ovan beskrivet syfte.

Google Doubleclick:

C-Date använder även Google Doubleclick, en tjänst tillhörande Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan ”Google“). Google Doubleclick använder s.k. cookies för att presentera reklamannonser som är relevanta för kunden. Härvid allokeras ett pseudonymt ID-nummer (ID) till kundens webbläsare, som en kontroll av vilka annonser som har visats i dennes läsare och vilka annonser som har anropats. Cookies innehåller inga personuppgifter. Användningen av DoubleClick-Cookies gör det möjligt för Google och dess partnerwebbplatser att lägga ut annonser på basis av tidigare besök på våra eller andra webbplatser på internet.

Den information som samlas in av cookies överförs till en server tillhörande Google och lagras där. Överföring av data genom Google till tredje part äger rum endast på basis av lagstadgade föreskrifter eller inom ramen för orderdatabehandlingen. Google kommer inte att koppla ihop kundens IP-adress med andra data om kunden som finns lagrade. Kunden har rätt att förhindra installation av cookies genom en inställning i webbläsaren; emellertid kan det inträffa att kunden då inte får tillgång till alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Kunden kan även förhindra registrering av data som har genererats av cookies och som beskriver användningen av webbplatserna till Google samt behandlingen av dessa uppgifter genom Google genom att ladda hem och installera den browser-plugin som återfinns på följande länk https://tools.google.com/dlpage/gaoptout under punkten DoubleClick-avaktiveringsutökning. Som alternativ kan kunden avaktivera Doubleclick-cookies på platsen för Digital Advertising Alliance på följande länk https://adssettings.google.com/?hl=sv. Genom att använda denna webbplats förklarar sig kunden införstådd med bearbetningen av de insamlade data genom Google på ovan beskrivet sätt och i ovan beskrivet syfte.

Dessutom använder C-Date analysprogram från olika leverantörer för att använda de insiker som har vunnits härigenom – i anonymiserad eller pseudonymiserad form och inom ramen för lagstiftningen – för en behovsanpassad utformning och förbättring av tjänsterna från C-Date samt i reklam- och marknadsforskningssyfte.

Google Ads (Remarketing)

C-Date använder även remarketing-funktionen inom Google Ads-tjänsten. Google Ads är ett online-reklamprogram tillhörande Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Med hjälp av remarketing-funktionen kan vi presentera reklamannonser för användare av vår webbplats på andra webbplatser tillhörande Google displaynätverk (på själva Google, ”Google-annonser” eller på andra webbplatser) med utgångspunkt i användarnas intressen. Interaktionen med användarna analyseras på vår sida, t.ex. vilka erbjudanden som användaren var intresserad av, så att användaren får se målinriktad reklam på andra platser efter besöket på vår webbplats. I detta syfte lagrar Google ett tal i användarnas läsare, som besöker vissa Google-tjänster eller webbplatser inom Google displaynätverk. Via detta tal, även kallat cookie, registreras användarnas besök. Talet används som en entydig identifiering av webbläsare på en viss dator, och inte som identifiering av en person. Den information som samlas in via cookien om användningen av vår webbplats (inkl. IP-adressen) skickas i regel till en server tillhörande Google och lagras där. Vi vill hänvisa till att Google Ads (Remarketing) har kompletterats på denna webbplats med koden “gat._anonymizeIp();” för att garantera en anonymserad registrering av IP-adresser (s.k. IP-maskning). Om vi så begär kommer din IP-adress att registreras av Google i förkortad form, något som garanterar anonymisering och inte medger kopplingar din din identitet. Vid en aktivering av IP-anonymiseringen på denna webbplats, avkortas din IP-adress av Google i EU-medlemsstaterna eller i andra EEC-avtalsstater. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en server hos Google i USA och avkortas där.

Du kan förhindra lagring av cookies genom en inställning i din webbläsarprogramvara; vi vill dock hänvisa till att du i detta fall ev. inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Dessutom kan du deaktivera de intressebaserade annonserna på Google samt intressebaserade Google-annonser på webben (inom Google displaynätverk) i din läsare genom att gå in på https://adssettings.google.com/?hl=sv, välja underpunkten ”Deaktiveringsinställningar” och klicka på länken ”deaktivera”. Du kan också deaktivera intressebaserad reklam på https://www.networkadvertising.org/choices/?partnerId=1/ cookies via Opt-Out, då sätts en Opt-Out-cookie på din dator.

Google Firebase

C-Date använder Google Firebase, som är en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (Google). Google Firebase använder spårningsteknik, som gör att vi kan analysera hur vår app används. För detta samlas information om appanvändning in och skickas till Google, där den lagras lokalt. Google använder din enhets annonsör-ID för detta. Ytterligare information om Google Firebase och dataskydd finns på https://www.google.com/policies/privacy/ och https://firebase.google.com/. Google är Privacy Shield-certifierat. Du kan hantera annonsör-ID i dina enhetsinställningar (iOS: Sekretess > Annonsering > Begränsa annonsspårning; Android: Account > Google > Annonser).

Firebase används också för att förmedla pushmeddelanden (även kallt meddelanden i appen), som är meddelanden som bara visas i appen. För detta tilldelas din mobilenhet en pseudonymiserad push referens, vilket fungerar som destination för pushmeddelandet eller appmeddelandet. Du kan aktivera eller inaktivera innehållet i push meddelandena när som helst genom att göra följande: (1) När den är installerad hittar du appen på din enhet under Inställningar > Appar. Där under Appinställningar > Meddelanden kan du hantera innehållet i pushmeddelanden när som helst. (2) Du kan också hantera innehållet för push meddelanden på din enhet under Inställningar > Meddelanden.

Smartphone-apparna från C-Date använder verktyget Crashlytics, som är en del av Google Firebase, i syfte att logga avbrott i applikationen. Inga personuppgifter överförs, utan det är endast kraschrapporter i realtid med exakta uppgifter om kodställen och apparatinformation som skickas, vilket underlättar underhållet och skall förbättra appens stabilitet. Dataskyddsdeklaration från Crashlytics finns här: https://www.google.com/policies/privacy/

adjust

C-Date använder sig av analysteknologin “adjust“ från adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin (“adjust”). För analysen använder adjust användarnas IP- och Mac-adresser, dock endast i anonymiserad form. Det går inte att koppla ihop data med fysiska personer.

Annonsör-ID

I syfte att spåra och annonsera använder C-Date-appen annonsör-ID, även kallat "Annonsöridentifierare" (IDFA), för Apple-enheter och "Android Annonsör-ID" (Advertiser ID) för enheter som kör Google-produkter och tjänster. Dessa hänvisas hädanefter till som "Annonsör-ID". Användaren kan inaktivera Annonsör-ID. För iOS-enheter görs detta i Inställningar under Sekretess > Annonser genom att välja alternativet "Ingen annonsspårning". För enheter som kör ett Android-system görs detta under "Google-inställningar" (eller under "Inställningar" och sedan i "Google"), genom att trycka på "Annonser" och därefter alternativet "Välj bort annonsanpassning". Annonsör-ID är pseudonymt.

Mer information samt Apple Customers sekretesspolicy finns här: https://www.apple.com/legal/privacy/  

Mer information samt Googles sekretesspolicy finns här: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

iAD Framework

För spårnings- och kampanjsyften för Apple Search-annonser använder C-Date Apples iOS-app iAD Framework (Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA). Mer information samt Apples datasekretesspolicy för dess sökannonser finns här: https://searchads.apple.com/privacy/

Kenshoo

C-Date använder webbanalystjänsten med budadministration från Kenshoo (UK) Ltd., 51 Great Marlborough Street, 4th Floor, London W1F 7JT, UK. Anonymiserade användningsdata registreras och lagras aggregerat, för en behovsanpassad utformning samt optimering av våra sidor. Även denna webbanalystjänst använder cookies. Man kan när som helst invända mot insamling, lagring och användning av sina (anonymt registrerade) besökaruppgifter. Använd då Kenshoo Opt-Out-funktion som finns på https://kenshoo.com/privacy-policy/ ”Opting out from our Services“.  

Facebook SDK

Dessutom använder vi utvecklingsverktyget SDK från Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, CA, USA, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (“Facebook SDK”) när det gäller appen. Facebook SDK gör det möjligt att anonymt utvärdera användarmönster och att mäta aktiva användare och deras uppträdande (t.ex. inlägg, svar, omröstningar). Här har vi ingen som helst åtkomst till filer på Facebook eller användares Facebook-konton. För mer information om Facebook SDK se https://developers.facebook.com/docs/ios och https://developers.facebook.com/docs/android.

Taboola

Den här webbplatsen använder Taboolas teknik för innehållsupptäckt för att rekommendera annat onlineinnehåll som du kanske är intresserad av. För att göra de här rekommendationerna samlar Taboola in information om din enhet och ditt beteende på den här webbplatsen (och andra partnerwebbplatser) med hjälp av kakor och liknande tekniker.  Se Taboolas sekretesspolicy (https://www.taboola.com/privacy-policy) om du vill veta mer eller klicka här (https://www.taboola.com/privacy-policy#optout) för att välja bort.

AWIN Partnerprogram

Den här webbplatsen använder Performance Advertising Network från AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin. Som en del av sina spårningstjänster sparar AWIN cookies i sin transaktionsdokumentation (till exempel leads och försäljning) på användarnas enheter, som besökare webbplatser som tillhör deras kunder eller använder andra onlinetjänster, som registrering för ett nyhetsbrev eller att göra en onlinebeställning. Det enda syftet med dessa cookies är korrekt placering av marknadsföringsmaterial och motsvarande kostnader inom ramverket för nätverket. Personuppgifter samlas därmed inte in, bearbetas eller används av AWIN. En cookie spårar endast när en annons har klickats på av en enhet. Utan att hänvisa den enskilda användaren placeras ett unikt digitalt nummer i en AWIN-spårningscookie, och det ögonblick en användare gör något, som att klicka eller visa, registreras av partnerprogrammet för en annonsör. Genom att göra det samlar AWIN även in information om enheter genom vilka en transaktion utförs, som operativsystem och webbläsare. Lagring av AWIN-cookies utförs utifrån art. 6 i GDPR. Webbplatsägarens intresse garanteras i detta ärende, givet att cookies endast kan fastställa summan av uppräkningen av deras partnerskap. För mer information om hur AWIN hanterar data, besök: https://www.awin.com/us/legal 

Cloudflare

För att skydda mot attacker, skadliga botar samt för att optimera våra webbplatsers inläsningstider, använder vi tjänster från vår teknikpartner Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Alla data som överförs till eller från den här webbplatsen (däribland din IP-adress), bearbetas via det världsomspännande CDN („Content Delivery Network“) från Cloudflare. Som standard används närmaste datacenter. Cloudflare driver datacenters inom EU. För datacenter utanför EU gäller „EU standardavtalsklausuler“. För att känna igen och försvara mot attacker lagrar Cloudflare åtkomstdata, som vanligen raderas inom 4 timmar, senast inom 3 dagar. Mer information om Cloudflare sekretesspolicy finns på: https://www.cloudflare.com/security-policy.  Information om vad Cloudflare lagrar exakt finns här: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/.  Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att Cloudflare bearbetar insamlade data enligt ovanstående beskrivning.

Lista över våra partners

Klicka här om du vill ha en lista över vilka vi samarbetar med för analys-, prestanda- eller marknadsföringssyften. De flesta av våra partners får endast våra kunders personuppgifter om kunden besöker vår sida via en annons från respektive partner. Vi respekterar alltid kundens dataskyddsinställningar vid delning av data med partners, dvs. personuppgifter ges endast till partners om kunden har givit sitt samtycke.

Automatiserad bearbetning

Det här görs för att separera kunder i olika mål- och användargrupper, däribland med inte begränsat till att skicka målgruppsspecifika nyhetsbrev i vilka C-Date produkter och tjänster presenteras eller för intressebaserad reklam för dessa målgrupper, samt för anpassat tillhandahållande av tjänster, erbjudanden och rabatter som uppfyller våra kunders behov. Den juridiska grunden är för C-Date legitima intresse för att direktmarknadsföra och annonsera sina egna produkter. C-Date använder även automatiserad bearbetning för att identifiera bedrägerimönster och förhindra missbruk av webbplatser. Följande data bearbetas för detta: profildata, användningsdata, geodata, betalnings- och köpinformation samt personuppgifter, som samlas i i samband med registreringen, profilen, användning av vår tjänst och i köpprocessen. Data sammanställs under en pseudonym och jämförs med historiska data i ett automatiserat test. I händelse av misstänkt missbruk granskar en anställd informationen, inklusive profilen i fråga och dess data, samt eventuella rapporterade avtalsbrott av andra medlemmar. Om illegala eller obehöriga aktiviteter upptäcks inom eller utanför vår tjänst, vidtas åtgärder som kan ha en betydande inverkan på användaren (däribland indragning och stängning av kontot). Den juridiska grunden är för C-Date- och C-Date-medlemmars legitima intresse att C-Date-tjänsten inte missbrukas av tredje parter och/eller olagligt agerande.

Cookies

Een del av tjänsten från C-Date kräver att s.k. cookies används. C-Date vill härmed uttryckligen hänvisa kunden till användning av cookies.

Cookies är små textfiler som lagras antingen tidsbegränsat i en dators arbetsminne (s.k. sessions-cookies) eller på en dators hårddisk (t.ex. permanenta cookies). Cookies innehåller t.ex. information om de hittillsvarande anropen från användaren till servern ifråga, information om vilka erbjudanden som hittills har anropats eller vilka betalningssätt som har överenskommits i hittilsvarande transaktioner. Huvudsyftet med cookies är att dels tillhandahålla ett kundanpassat utbud genom lagring av personliga inställningar på webbplatser, dels att utforma användningen av tjänsterna på ett så bekvämt sätt som möjligt, då kunden kan besöka webbplatser utan att behöva göra alla inställningar på nytt varje gång. Cookies används dock inte till att självständigt köra program eller ladda ned virus på kundens dator.

C-Date använder sessions-cookies, partner- och dotterbolags-cookies samt permanenta cookies.

Sessions-cookies:

C-Date använder “sessions-cookies“, som inte lagras på kundens datorhårddisk och som raderas när läsaren stängs. Sessions-cookies används i synnerhet för inloggningsautentisering vid registreringar.

Cookies från partners och dotterbolag:

Dessutom använder C-Date s.k. partner-cookies resp. dotterbolags-cookies. Med detta avses cookies som sätts om en kund anropar tjänsterna från C-Date via en samarbetspartners reklamyta. Dessa cookies används för avräkningsändamål med samarbetspartnern och innehåller inte kundens personuppgifter. De raderas automatiskt antingen med kundens registrering på C-Date-webbplatsen eller när cookiens livslängd har löpt ut.

Permanenta cookies:

C-Date använder “permanenta cookies“, för att lagra de personliga användningsinställningar som en kund anger vid användningen av tjänsterna från C-Date. Därigenom säkerställs det dels att kunden hittar sina personliga inställningar vid nästa besök på C-Date-webbplatserna, dels går det att avgöra automatiskt vilken medlemsstatus kunden har, om han eller hon redan har sett viss information eller reklamåtgärder, eller har deltagit i enkäter. Användningen av permanenta cookies syftar till att personanpassa och förbättra tjänsterna från C-Date.

Partnerplatser:

Om tjänsten från C-Date är integrerad i webbplatsen tillhörande en samarbetspartner kan även dessa samarbetspartners använda cookies. C-Date har ingen kontroll över detta och är inte ansvarig för dessa samarbetspartners arbetssätt. För den egna säkerheten rekommenderar C-Date därför sina kunder att informera sig om de dataskyddsbestämmelser som resp. partnerföretag tillämpar. Detta gäller också om kunden anropar webbplatsen tillhörande en samarbetspartner via C-Date webbplats eller appar.

De flesta webbläsare är som standard inställda så att de accepterar cookies. Kunden har dock rätt och möjlighet att ställa in sin webbläsare så att den avvisar cookies, eller åtminstone begär en bekräftelse från kunden i förväg. Om kunden beslutar sig för att avvisa eller stänga av cookies kan det emellertid få till följd att tjänsteutbudet från C-Date reduceras och att inte alla tjänster fungerar störningsfritt.

 

Samtyckesdeklaration

I och med avtalstecknandet samtycker jag till insamling och behandling av mina personuppgifter i ovannämnda syften genon Interdate S.A., 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg eller genom tredje part som verkar i Interdate S.A.:s namn och på dess uppdrag.

Jag har fått information om samtycket protokollförs av Interdate S.A..

Jag har också fått information om att de personuppgifter som samlas inom ramen för ovannämnda syften behandlas med beaktande av dataskyddsgrundförordningen (allmän dataskyddsförordning).

Jag har fått information om att behandlingen av mina uppgifter sker på frivillig basis och att jag kan vägra samtycke till behandlingen av mina uppgifter utan negativa konsekvenser för min del, resp. när som helst kan återkalla med samtycke med verkan framåt i tiden.

För återkallandet räcker det med ett e-postmeddelanden med uppgift om den hos Interdate S.A. registrerade e-postadressen samt det land vars C-Date tjänst kunden använder till:

[email protected]

Jag har fått information om att jag kan skicka återkallandet även via fax på faxnummer: 00 46 850 12 72 40 eller skriftligt till Interdate S.A., C-Date kundtjänst/samtyckesåterkallelse resp. datakorrgiering, 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg .

 

Samtycke till behandling av uppgifter i reklamsyfte

Jag samtycker till att Interdate S.A. skickar mig information anpassad för min person om nya eller kompletterande produkter. Detta omfattar även reklam från partnerföretag till Interdate S.A..

Jag har fått information om att jag när som helst, utan utan negativa konsekvenser för min del, kostnadsfritt och med verkan framåt i tiden, kan invända mot lagring av mina uppgifter och användningen av dem för utskick av reklam. Härvid räcker det med ett e-postmeddelande till [email protected], med uppgift om den hos Interdate S.A. registrerade e-postadressen samt det land vars C-Date tjänst kunden använder.